ANBI Publicatie

De Stichting Onder Ons te Veenendaal is een door de Belastingdienst erkende organisatie met ANBI status.

 

De naam van de instelling

Stichting Onder Ons Veenendaal

 

RSIN

RSIN 854078964

Contactgegevens

Mozartdreef 56
3906 BR Veenendaal
Vast nummer 0318 512241
Mobiel nummer 06 33669877
E-mail: vandeweerdbert@gmail.com

 

Doelstelling

Missie en Doel

  1. Het creëren, oprichten en in stand houden van een open en laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar mensen terecht kunnen om hun talenten, kansen, mogelijkheden, kennis, kunde en passies met anderen te delen. Maar ook om zorgen, beperkingen, verdriet, eenzaamheid of een kwetsbaar leven te delen met anderen;
  2. Het bieden van een luisterend oor aan mensen;
  3. Het bruggen bouwen tussen mensen en hen met elkaar verbinden, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, herkomst of geslacht;
  4. Het organiseren van activiteiten, waarbij ontmoeting, ontspanning en geborgenheid wordt geboden;
  5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Download hier het beleidsplan 2020-2024

 

Het bestuur

Vacant, voorzitter

B.P. van Veluw, secretaris

A. van Braak, penningmeester

Vacant, lid

Vacant, lid

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Onder Ons genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden maakt Stichting Onder Ons gebruik van vrijwilligers. Afhankelijk van de omvang van zijn/haar bijdrage, wordt per vrijwilliger bezien of en voor welk bedrag de betreffende persoon voor een vrijwilligersvergoeding in aanmerking komt.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Download hier het beleidsplan 2020-2024 (Zie hoofdstuk 3.1)

En zie ook het activiteitenoverzicht op https://onderonsveenendaal.nl/activiteiten/

 

Financiën

Volg Onder Ons op sociale media